phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

آیا برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی به کارت پایان

آیا برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی به کارت پایان خدمت نیاز داریم؟

/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85/

سوال: آیا برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی به کارت پایان خدمت و یا مدرک تحصیلی نیاز داریم؟ پاسخ: خیر. برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا مدرک تحصیلی نمی باشد.

جهت تماس کلیک کنید!