phone

۰۲۱-۴۱۸۵۸

با خیال راحت ثبت شوید...

آرشیو نوشته ها

اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۸۲۵۱ تاريخ نامه اداره ثبت: ۲۱/۹/۱۳۹۷ آگهي تاسيس تاسيس شركت با مسئوليت محدود كالابران پايتخت مهر ايرانيان درتاريخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۰۵۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۰۰۴۰۲۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع فعاليت...

26 دی 1397 19:18 0 دیدگاه

آگهي تاسيس تاسيس شركت با مسئوليت محدود آرمان سبز طراوت درتاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷به شماره ثبت ۵۳۵۴۰۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۲۴۵۵۹ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع فعاليت :واردات و صادرات ، خريد و فروش ، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و...

26 دی 1397 18:18 0 دیدگاه

آگهي تاسيس تاسيس شركت سهامي خاص پيشگامان يدک كارا در تاريخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۰۵۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۰۴۰۷۲ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت: خريد و فروش،واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و قطعات لوازم يدكي...

24 دی 1397 11:06 0 دیدگاه

ثبت شرکت در رویان متقاضیان گرامی جهت ثبت شرکت خود در شهر رویان میتوانند از طریق تماس با موسسه تندیس مهان بصورت غیر حضوری مدارک خود را از طریق ایمیل، فکس یا سایر راههای ارتباطی ارسال نموده و جهت باقی امور مثل تنظیم اساسنامه و موضوع شرکت، راهنمایی در تعیین نام شرکت و... از کارشناسان ما...

02 دی 1397 14:02 0 دیدگاه

جهت تماس کلیک کنید!